Współpraca - Partnerzy

Współpraca - Partnerzy

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

 

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta – udział w akcjach i konkursach o charakterze zdrowotnym, ekologicznym i in.,
 • Komendą Policji – pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (sprawdzanie autokarów przed wyjazdem dzieci na wycieczki), bezpiecznego spędzania wakacji, itp.,
 • Nadleśnictwem Piaski – organizacja wycieczek do lasu (zajęcia ekologiczne),
 • Dziennym Domem Opieki Społecznej – organizowanie okazjonalnych spotkań z seniorami (występy dzieci),
 • organizowanie imprez plenerowych,
 • Biblioteką Publiczną (ul. Wrocławska) - organizacja zajęć, spotkań, wystaw,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  – badania przesiewowe dzieci, konsultacje dla rodziców, nauczycieli,
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt, – zbiórka darów dla zwierząt, zwiedzanie schroniska,
 • Kino „Pod kopułą”
 • ZOO-Leszno
 • Sponsorzy

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI - PRZEDSZKOLA, SZKOŁY,

 • współpraca z placówkami przedszkolnymi w mieście – uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach,
 • nauczyciele i dzieci 5 i 6-letnie odwiedzają pobliskie szkoły podstawowe – uczestniczą w spektaklach teatralnych w wykonaniu uczniów, zwiedzają pomieszczenia szkolne, uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. W przedszkolu praktyki odbywają studenci kierunków pedagogicznych.

Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i rodziny,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo- dydaktycznej,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze form udzielania dziecku pomocy,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebrania ogólne z rodzicami
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 • organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizację szkoleń i warsztatów dla rodziców,
 • organizację uroczystości,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • organizację akcji: „Sprzątanie Świata”, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” (zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska), Akcja Nakrętka, itp.
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in.sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, itp.

Informacje

Niepubliczne Przedszkole
"Domowe Przedszkole"
usytuowane jest w cichej
i spokojnej okolicy z dala
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu.

 

Budynek mieści się przy
ul. Nowe Wrota 15
w Gostyniu.