Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

ATUTY PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole nasze jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.
 • Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska i współpracuje z rodzicami.
 • W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, wszechstronny rozwój. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i poznawanie świata w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.

PRZEDSZKOLE:

 • Wspiera działania wychowawcze rodziny.
 • Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości.
 • Rozpoznaje indywidualne możliwości dzieci.
 • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka.
 • Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

  Domek na górce - moje przedszkole,
  innego nie chcę - chodzić tu wolę.
  Tu każda chwila dla mnie radosna,
  bawię się, uczę, szczęśliwie rosnę"

 • Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
 • Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem.
 • Kształci tożsamość regionalną i narodową.
 • Przedszkole zapewnia atrakcyjny i twórczy sposób osiągania przez dzieci sukcesów; promuje swoje osiągnięcia w środowisku.
 • Przedszkole uczy zachowań sprzyjających zdrowiu i przyjaznych przyrodzie.
 • Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i rodziców.
 • Nad rozwojem dzieci czuwają wykwalifikowani, twórczy, zaangażowani nauczyciele, stosujący nowoczesne metody pracy z dzieckiem oraz stale doskonalący się.

Przedszkole od lat należy do GOSTYŃSKIEJ  Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Nasza praca w związku z tym ukierunkowana jest w dużej mierze na profilaktykę, gdyż niezwykle ważna jest jak najwcześniejsza edukacja zdrowotna i właśnie profilaktyka.

W celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku dziecka przedszkolnego tworzone są programy profilaktyczne, których główne zadania dotyczą:

 • Promocji zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków;
 • Profilaktyki opartej na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci (piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajki , w tym terapeutyczne, drama, itp.);
 • Umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną;
 • Możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiednich osób dorosłych;
 • Informacji, jak unikać potencjalnych niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób
 • Informowania rodziców, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;
 • Tworzenia więzi z rówieśnikami i opieki nad młodszymi, pomocy ludziom starszym.

Główne cele:

 • Umiejętności określenia źródeł zagrożeń;
 • Umiejętności określenia przyczyn zagrożeń;
 • Uświadomienia szkodliwości zagrożeń;
 • Uświadomienia skutków zagrożeń;
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Poprzez realizację programów profilaktycznych chcemy, aby dzieci:

 • Wiedziały, że stosowanie używek jest szkodliwe dla zdrowia (papierosy);
 • Radziły sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
 • Były coraz bardziej świadome w dokonywaniu wartościowych i sensownych wyborów w życiu,
 • Nauczyły się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
 • Samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia.

Informacje

Niepubliczne Przedszkole
"Domowe Przedszkole"
usytuowane jest w cichej
i spokojnej okolicy z dala
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu.

 

Budynek mieści się przy
ul. Nowe Wrota 15
w Gostyniu.